ЦЕЛИ

Овој проект има две компоненти:

1: Креирање на центар за образование и истражување во областа на туризмот

2.: На вмрежување на чинители во туризмот и производство на вино


Специфични цели:

Долгорочна зајакнување на институционалните и организациските структури, наведете образование за развојот на услугите во туризмот со посебен акцент на услуги за развој на вино и културниот туризам како стратешка цел на општини во пограничниот регион.
Надградба и развој на понудата за специјализирани обуки и образование во областа на услугите во одржлив туризам
Зголемување на можности за активно и еднакво учество на чувствителни и ранливи групи, како што се жените и младите, на пазарот на трудот
Создавање на мрежа на засегнати страни во туризмот

Постигнување социјална рамнотежа, право да живеат за луѓето и учество на населението во политиката и општеството

Културна одржливост и заштитата на културното витално преку поддршка на културните активности и културното наследство и програми, како основа за одржлив развој на заедницата .