EXPECTED RESULTS

Образовен центар Воспоставена и унапредена

Образовани 10 луѓе од локални институции и организации

Образовани 10 обучувачи од групата на крајните корисници

Образовани 70 луѓе од крајните корисници

Зголемување на можностите за доживотно образование во граничната област

Развиена 10 модули за образование во туризмот

1 развиена и објавена прирачник за развој на алтернативниот туризам и 5 години акционен план

1 создадени и оперативни веб-сајт

1 создаде веб портал база на податоци за прекуграничниот регион, 10000 летоци, постери 2000

10 семинари реализира

Развиена мрежа на вино правци 1

1 форум

1 Меѓународна конференција за вмрежување на културните правци со Институтот за културни правци на ЕУ