ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реконструирани, декориран (опремен) и воспоставени Центар за едукација и вмрежување

1 до мрежата на туризмот чинители од Македонија и Грција

1 меѓународна конференција за вмрежување во културните правци со Европскиот институт за културните правци, членови на Тиквеш и Леринско, форум за создавање на мрежа на чинителите од Грција и FYRof Македонија

1 заеднички веб-сајт и база на податоци - развиена 10 модули за развој на одржлив туризам

10 семинари

1000 копии од прирачникот за развој на одржлив туризам со посебен акцент на винскиот туризам, 5 години акционен план

10.000 летоци, постери 2000