ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο αυτό έχει δύο συνιστώσες :

1ο: Δημιουργία κέντρου για την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα του τουρισμού

2ο: Η δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών στον τομέα του τουρισμού και της οινοποίησης


Ειδικοί στόχοι :

Μακροπρόθεσμη ενίσχυση των θεσμικών και οργανωτικών δομών , στόχος της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού , με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες για την ανάπτυξη του κρασιού και του πολιτιστικού τουρισμού ως στρατηγικό στόχο των δήμων στην περιοχή των συνόρων .

Αναβάθμιση και ανάπτυξη της προσφοράς για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και εκπαίδευση στον τομέα των υπηρεσιών στον αειφόρο τουρισμό

Αύξηση των ευκαιριών για την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων , όπως οι γυναίκες και οι νέοι , στην αγορά εργασίας

Δημιουργία δικτύου των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα του τουρισμού

Η επίτευξη της κοινωνικής ισορροπίας , το δικαίωμα να ζει για τους ανθρώπους και τη συμμετοχή του πληθυσμού στην πολιτική και την κοινωνία

Πολιτιστικές αειφορία και την προστασία της πολιτιστικής ζωτικής μέσω της στήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προγραμμάτων , ως βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της κοινότητας .