ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου εκπαίδευσης

10 εκπαιδευμένα άτομα από τοπικούς φορείς και οργανώσεις

10 εκπαιδευμένα άτομα από την ομάδα των τελικών δικαιούχων

70 εκπαιδευμένα άτομα από τους τελικούς δικαιούχους

Αυξημένες ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση στην παραμεθόρια περιοχή

Ανάπτυξη 10 θεματολογιών για την εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού

Ανάπτυξη και δημοσίευση ενός εγχειριδίοο για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και του σχεδίου δράσης 5 χρόνια

Δημιουργία και λειτουργία δικτυακόυ τόπου

Δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων για την διασυνοριακή περιοχή,

10000 φυλλάδια, 2000 αφίσες

10 σεμινάρια κατάρτισης

Ανάπτυξη δικτύου διαδρομών του κρασιού

1 Φόρουμ

1 Διεθνές συνέδριο για τη δικτύωση των πολιτιστικών διαδρομών με το Ινστιτούτο για πολιτιστικές διαδρομές της ΕΕ