ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Σύμφωνα με τη διασυνοριακή IPA Πρόγραμμα - Ελλάδα 2007/2013 , την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού δεν κατανέμονται ισομερώς. Σχεδόν κάθε ίδρυμα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι συγκεντρωμένη στη Θεσσαλονίκη , ενώ τα περιφερειακά κέντρα έχουν σώματα με περιορισμένες δυνατότητες. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα για την εκπαίδευση ενηλίκων . Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, δεν υπάρχουν στοιχεία για περιφερειακό επίπεδο .
Έρευνα και ανάπτυξη συγκεντρώνονται στους νομούς και περιοχές όπου είναι οι έδρες των σημαντικότερων πανεπιστημίων ( Pelagonija και Θεσσαλονίκη) . Στην περιοχή του Βαρδάρη δεν υπάρχουν τέτοια ιδρύματα . Σχετικά με την προτεραιότητα 2 : την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση , συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων , την προώθηση των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και νέες δυνατότητες για την απασχόληση , πιστεύουμε ότι το έργο αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος .

Στην περιοχή Tikvesh , καθώς και στην περιοχή της Φλώρινας , δεν υπάρχουν κέντρα για την εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού . Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT στο ίδιο πρόγραμμα , υπάρχει μια σειρά από αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο διασυνοριακή περιοχή της ΠΓΔΜ - ΕΛΛΆΔΑ :
Υπο - περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή γεωργία
Χαμηλό επίπεδο της καινοτομίας στη βιομηχανία
Το υψηλό επίπεδο της ανεργίας σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει στους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους για να λάβουν μέρος στην τόνωση της μαθησιακής εμπειρία , καθώς και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης τομέα σε όλη την Ευρώπη .

Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερθέντες λόγους, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κέντρο για την εκπαίδευση ( κατάρτιση) στον τομέα του τουρισμού και να δημιουργήσει ένα δίκτυο φορέων του τουρισμού . Αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές , δίνοντας στον τοπικό πληθυσμό την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων και της αυτοαπασχόλησης . Θα ενθαρρύνει επίσης τις εταιρείες να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό , αυξάνοντας έτσι την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά . Η δικτύωση θα επιτρέψει την ανταλλαγή εμπειριών , την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών , καθώς και την επέκταση του δικτύου πολιτιστικών διαδρομών στην ΕΕ , χρησιμοποιώντας το διεθνές συνέδριο που θα διοργανωθεί με το Ινστιτούτο για ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές στα πλαίσια του έργου αυτού .