ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Το "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007 - 2013"είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές και την παροχή βοήθειας συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τη δημόσια υγεία. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να ενισχυθεί η σύγκλιση στον τομέα του προγράμματος με την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 31.549.722,00 .

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο Διασυνοριακής συνεργασίας «Κέντρο Τουριστικής Εκπαίδευσης και Δικτύωσης» με συμβολικό τίτλο «CENET» δημιουργήθηκε με στόχο την στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης και της  κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των διασυνοριακών περιοχών Φλώρινας και Ντεμίρ Κάπια. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 – 2013».

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις 322.366,00 €.

Εταίροι για την υλοποίηση του έργου είναι ο Δήμος Ντεμίρ Κάπιγια και το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνονται:

  • Δημιουργία κέντρου για την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα του τουρισμού
  • Δικτύωση των φορέων του τουρισμού και της οινοποιίας
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
  • Ανάπτυξη ενοτήτων για την εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού
  • Ανάπτυξη βάσης δεδομένων των φορέων του τουρισμού των δυο περιοχών
  • Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Fam trip)

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  1. Ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και της δικτύωσης των διαδρομών κρασιού των δύο διασυνοριακών περιοχών.
  2. Ανάπτυξη νέων ενοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες που θα προκύψουν.
  3. Επέκταση του δικτύου, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εμπορίας στις άλλες αγορές και κοινές εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού.